FSCG: Način na koji je Inspektor za sport obavio inspekcijski nadzor predstavlja direktno i nedvosmisleno miješanje u izborni proces

0
33
Foto: FSCG.me

Podgorica, (MINA) – Fudbalski savez, prema Statutu na koji su saglasnost dali Svjetska i Evropska fudbalska asocijacija i Ministarstvo sporta je nezavisna, dobrovoljna, nedobitna sportska organizacija koja se može udruživati u skladu sa sportskim zakonodavstvom Crne Gore, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da je Statutom definisano da je Fudbalski savez jedini nadležan da organizuje i uređuje fudbalski sport na teritoriji Crne Gore.

“Prava, dužnosti i obaveze FSCG definisani su autonomijom koju mu daju propisi Svjetske fudbalske federacije (FIFA) i Evropske fudbalske asocijacije (UEFA), Zakon o sportu i propisi FSCG”, piše u saopštenju.

Saopšteno je da je Savez, kao punopravni član FIFA i UEFA u obavezi da u potpunosti poštuje njihove statute i druge propise, između ostalog da u sopstveni Statut uvrsti odredbu kojom FIFA i UEFA svoje članice obavezuju na “demokratski i slobodan postupak izbora njihovih izvršnih tijela i imenovanje drugih tijela na potpuno nezavisan način”.

“Član 9 Statuta UEFA ukazuje na to da „Savez član UEFA može biti suspendovan ako se državne vlasti umiješaju u poslovanje Saveza na način da:

a) se ne može smatrati da je potpuno odgovoran za organizaciju fudbala na svojoj teritoriji;

b) nije u poziciji da obavlja svoje statutarne zadatke na odgovarajući način;

c) više ne garantuje nesmetan tok takmičenja organizovanih od strane Saveza;
d) više nisu osigurani slobodni izbori izvršnih tijela, potpuno nezavisni izbori ili imenovanje drugih statutarnih tijela”, piše u saopštenju.

Navodi se da su Statutom Fudbalskog saveza ispunjene su sve obaveze proistekle iz članstva u FIFA i UEFA, odnosno stvoren normativni okvir za organizaciju demokratskih, slobodnih i nezavisnih izbora statutarnih tijela i organa.

“Prilikom raspisivanja izbora na svim nivoima, uključujući i Udruženja klubova koja su sastavni dio Fudbalskog saveza (definisano članom 11 Statuta FSCG), u potpunosti su uvažene sve odrebe Statuta i omogućeni demokratski i slobodni izbori statutarnih tijela i organa na svim nivoima”, piše u saopštenju.

Saopšteno je da je Savez, poštujući odredbe sopstvenog i statuta međunarodnih fudbalskih organizacija od momenta raspisivanja izbora, na sjednici Izvršnog odbora održanoj 27. marta obezbijedio ravnopravnost u izbornom procesu za sve kandidate, delegate i zainteresovane strane.

“U odnosu na upravni akt koji je Inspekcija za sport donijela po pitanju organizacije Izborne Skupštine FSCG, važno je istaći da je Statutom FSCG propisano da sve sporove nastale između članova Fudbalskog saveza rješava Arbitražni sud Fudbalskog saveza Crne Gore koji predstavlja nezavisan i nepristrasan organ i koji u konačnom odlučuje o svim pitanjima, uključujući i proces izbora, kao i eventualnim prigovorima učesnika izbornog procesa”, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Navodi se da je Arbitražni sud Fudbalskog saveza Crne Gore ustanovljen na osnovu odredaba statuta FIFA i UEFA, Zakona o sportu Crne Gore i Statuta FSCG.

“Uvažavajući sve navedeno, posebno naglašavamo da je izvršenim inspekcijskim nadzorom grubo povrijeđena autonomija i nezavisnost Fudbalskog saveza Crne Gore koja mu je data Statutom, donijetim na osnovu Zakona o sportu i relevantnih međunarodnih propisa i pravila iz oblasti fudbalskog sporta”, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Navodi se da se na taj način, direktno i nedvosmisleno, ostvaruje uticaj na izborni proces državnog organa, što je, zabranjeno statutima FIFA i UEFA, odnosno što može dovesti do posljedica koje uključuju i zabranu učešća crnogorskih klubova i reprezentativnih selekcija u međunarodnim takmičenjima.

“Inspektor za sport nije pravilno utvrdio činjenično stanje po pitanju održavanja Skupštine Udruženja trenera FSCG – Sjever zaključujući da delegat nije odabran na sjednici već putem telefonskih razgovora, SMS i viber poruka. O netačnosti ovog navoda postoji zapisnik sa pomenute Skupštine na kojoj je za delegata na Izbornoj Skupštini Udruženja klubova FSCG – Sjever jednoglasno izabran Ivica Ćulafić”, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Istaknuto je da je inspektor za sport, na osnovu pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, zaključio “da se navedena nepravilnost odrazila i na zakonitost i regularnost Izborne Skupštine Udruženje klubova FSCG – Sjever održane dana 18. maja 2021. godine.

“Bez ikakvog pravnog osnova rješenjem nalaže ponovno održavanje Skupštine u roku od 30 dana zbog manjkavosti u izboru delegata Udruženja trenera FSCG – Sjever, koje je dostavljeno Fudbalskom savezu dana 16. juna 2021. godine”, piše u saopštenju.

Saopšteno je da je dva dana nakon prijema rješenja, odnosno 18. juna, Inspektor za sport zapisnički konstatuje da Fudbalski savez još nije održao novu sjednicu Skupštine Udruženja klubova FSCG – Sjever i da će inspektor za sport donijeti rješenje kojim će naložiti odlaganje Skupštine FSCG zakazane za 30. juna.

“Na ovaj način Inspektor za sport nije ispoštovao rok koji je sam odredio, čime je zloupotrijebio ovlašćenja jer je navedenu kontrolu mogao obaviti tek 16. jula godine. Dodatnu zloupotrebu ovlašćenja predstavlja najava zabrane održavanja Izborne Skupštine od strane Inspektora za sport”, piše u saopštenju.

Navodi se da je najava Inspektora za sport rezultirala objavom na društvenim mrežama da je donijeto rješenje kojim se Fudbalskom savezu privremeno zabranjuje održavanje Izborne Skupštine FSCG zakazane za 30.06.2021. godine.

“Uzimajući u obzir sve uočene nepravilnosti, kao i stav da je inspekcijski nadzor obavljen nezakonito, Fudbalski savez je blagovremeno iskoristio dozvoljena pravna sredstva i uložio žalbu na rješenje Inspekcije za sport od 16. juna kojim se nalaže ponovno održavanje Skupštine Udruženja klubova FSCG – Sjever. U žalbi su navedene i detaljno obrazložene sve nepravilnosti konstatovane prilikom nekoliko inspekcijskih nadzora”, piše u saopštenju.

U Fudbalskom savezu smatraju da je cilj inspekcijskih kontrola da se opstruira i parališe rad organa te asocijacije, odnosno održavanje Skupštine zakazane za jun i da su o tome obavijestili i Specijalno državno tužilaštvo (SDT).

“Način na koji je Inspektor za sport obavio inspekcijski nadzor predstavlja direktno i nedvosmisleno miješanje u izborni proces Fudbalskog saveza čime se grubo krše odredbe statuta FIFA i UEFA, o čemu su pomenute dvije međunarodne institucije obaviještene”, stoji u saopštenju.

Navodi se da je sport, a samim tim i fudbal kao njegova grana, definisan kao djelatnost od javnog interesa.

“Postupanje Inspekcije za sport usmjereno ka onemogućavanju normalnog funkcionisanja jedne od grana sporta predstavlja ugrožavanje javnog interesa. Posljedice daljeg miješanja državnih organa u autonomiju Fudbalskog saveza Crne Gore mogu biti nesagledive po kompletan fudbalski sport u našoj zemlji i sve njegove činioce”, piše u saopštenju.